За нас

Кои сме ние?

Консултативен център „Плиска” съществува от 2004 година. Специализиран в областта на психотерапия и обучения.

Програми на Център „Плиска“:

 • За деца и техните родители
 • За семейства и двойки
 • Индивидуално консултиране

Обучения:

 • За психолози и други специалисти, работещи с деца
 • За учители
 • Тренинги за родители
 • Тренинги за деца и тинейджъри
 • Тренинги за личностно развитие за жени

Екип

Представителите на екипа са с над 18 годишен професионален опит в индивидуалното и семейно психологическо консултиране с допълнителна подготовка при водещи специалисти от България, Германия, Австрия, Белгия, САЩ, Гърция, Англия и Русия.

Нашите специалисти сами разработват и усъвършенстват техниките и методите на консултиране и обучение в съответствие със световната практика и потребностите на клиентите.

Работи се в тясно сътрудничество с лекари, логопеди, педагози, психотерапевти и други специалисти.

Професионалният психотерапевт в работата си:

 • Уважава гледната точка на клиента за проблема
 • Отчита индивидуалния жизнен опит и предпочитания на клиента.
 • Обсъжда само тези аспекти от проблема, за които клиента иска да говори.
 • Спазва златното правило за строга конфиденциалност
 • Вярва във възможностите на човек да се справи с възникналите трудности

Антоанета Христова

Антоанета Христова

Спомням си посланието от една притча, че „за да полетиш ти е нужно пространство, за да размахаш криле”. Това отговаря на представата ми за моята роля като терапевт – да осигуря необходимото пространство и подкрепа за справяне с трудностите и за развитие на собствения потенциал. Независимо дали става дума за индивидуално или семейно консултиране.

Това ми разбиране се формира докато учих консултативна психология в СУ”Св. Климент Охридски”, и най – вече през дългогодишното ми обучение в системен подход и фамилна психотерапия към ПИСЕЛ – член на Камарата на тренинг институтите към Европейската Асоциация по фамилна психотерапия.

Важна стъпка в моето лично и професионално развитие е участието ми в тренинг – група за себепознание и личностно израстване при старши треньора на ПИСЕЛ Румен Георгиев. Така се събуди интересът ми към групова работа с деца и възрастни. Продължавам да се удивявам от силата на груповия процес и колко е значима групата за всеки и как всеки допринася за развитието групата.

Имам редица специализирани обучения при водещи психотерапевти от Гърция, Испания, Австрия, Израел, Англия, САЩ и др.

В работата си предимно използвам предимно системен подход и емоционално фокусирана терапия, както и елементи от психодрама, арт – терапия, процес – ориентирана терапия , НЛП и др.

Основните ми интереси и 19-годишен професионален опит са в областта на семейното консултиране, работа с групи, както и обучения на специалисти от помагащите професии. Редовен член съм на професионални организации – Българска асоциация по арт-терапия и Българска асоциация по психотерапия.

Телефони за контакти: 02-97-97-040, 0888-67-81-30

Анета Жечева

Анета Жечева

За мен … е важен процеса на промени. Харесва ми да бъда свидетел и участник в промените, които настъпват с хората, които са потърсили моята помощ. Промени към по-добро. Вярвам, че всеки човек (възрастен или дете) има сили, познания и опит да се справи с проблемите, пред които е изправен и да намери най-доброто за себе си решение. Виждам своята задача именно в разкриване на тези ресурси, които може би не се виждат, позабравени са или се подценяват. Психотерапията помага на човек да се вслуша в себе си, да се огледа наоколо, да оцени ситуацията от друг ъгъл и да направи желаната промяна.

В работата си използвам системен подход и транзакционен анализ. Използвам също така психодраматични и арт-техники, приказки и метафори в консултирането. Над 20-годишният ми опит ме е научил, че няма универсален път да се помогне. За всяко конкретно дете, възрастен или семейство заедно търсим най-подходящия модел на работа.

Базисното си образование съм получила в Софийски университет и в Нов български университет. Специализирала съм в областта на психологическото консултиране на деца и семейства. Имах възможност да се обучавам при водещи специалисти от Англия, Австрия, Германия Белгия и Русия. Имам мастерска степен по NLP – DHE към Института по невро-лингвистично програмиране. Член съм на Българската Асоциация по Транзакционен анализ. Имам международна степен СТА – Р (сертифициран транзакционен аналитик).

Телефони за контакти: 02-97-97-040, 0887-98-33-94.

Статут

Консултативен център „Плиска” ООД е създаден към Фондация „Социални общности” с лиценз към ДАЗД с № 1353 и регистрация към АСП № 34. Обучения за педагогически специалисти са вписани в Регистъра ИРОПК на министерство на образованието и науката.

Сертификат

Консултативен център „Плиска“ прилага Система за управление на качеството и е сертифициран по ISO 9001:2015 за провеждане на курсове и обучение.

Сертификат ISO 90001:2015

Дeкларация за поверителност

Консултативен център ПЛИСКАООД (наричан по-долу „Консултативен център“), с адрес: София 1113, ул. Коста Лулчев 13, ЕИК: 203498750, представлявано от Анета Жечева Жечева, е ангажиран със зачитането на неприкосновеността на личния Ви живот и спазване на приложимото законодателство в тази насока. Обработва се само такава информация, каквато е допустима съгласно приложимите разпоредби на  Общия регламент относно защитата на личните данни  на ЕС („Регламент“), българския Закон за защита на личните данни и друго приложимо законодателство, както е описано по-долу.

Причини, налагащи обработка на лични данни

Консултативният център обработва Вашите лични данни и/или данни на Вашите деца с цел провеждането на съответните психологическа консултация, психотерапия, обучение, както и за извършването на административни услуги, необходими съгласно приложимото законодателство за функционирането и дейността на юридическите лица.

Какви лични данни се събират и/или може да се събират за Вас?

Обща лична информация: Вашето име, домашен адрес, адрес за кореспонденция, телефонни номера (домашен и мобилен), личен имейл адрес, възраст, дата на раждане, единен граждански номер и др.

Чувствителна информация, свързана с Вас (и/или Вашите деца): информация, свързана с Вашата професия, данни за Вашето здравословното състояние, психосоматични проблеми, семейно положение, роднински връзки, деца, детство, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, цялостно психологическо състояние, история на психологически проблеми, депресии, травматични преживявания, кризисни ситуации, както и други аспекти от личния Ви живот.

Какво е предназначението на тяхната обработка?

Обработката на тези лични данни е необходима за установяване на Вашата самоличност като клиент на Консултативния център, възможност да се свържем с Вас при записване на часове за консултация както и за издаване на съответните платежни документи при заплащане на извършената от нас услуга, сертификати за завършени обучения при специалистите на Консултативния център.

Обработката на тези лични данни е необходима за предоставянето на качествена психологическа помощ и осъществяване на подходяща за Вас психологическа терапия с цел оказване на адекватна и съобразена с Вашето състояние психологическа помощ и подкрепа. 

Срок на съхранение

Информацията за Вас ще се съхранява в Консултативния център за срок, съобразен с продължителността на провежданите с Вас консултации и терапия както и в съответствие с периодите на съхранение и приложимите гаранции, регламентирани в законовите разпоредби за личните данни.

Мерки за сигурност

Документация и информация за Вас като клиент се съхранява на електронен и хартиен носител, като достъп до тях имат само специалистите, работещи в Консултативния център. Документите и информацията на хартиен носител се съхраняват в специално предвидени за това шкафове със заключващи се врати и механизми. За документите и информацията на електронен носител са предприети технологични предпазни мерки като използване на антивирусни програми и пароли.

Кога и на кого могат да бъдат разкрити Вашите лични данни?

Консултативният център изключително много цени конфиденциалността при съвместната ни работа. Ето защо, предоставената от Вас информация няма да бъде предоставяна на трети лица без Вие изрично да поискате това или без Вашето изрично съгласие.

Изключения могат да възникнат, когато органи на досъдебното и съдебното производство изискват разкриване на информация, свързана с Вас (и/или Вашите деца) (i) във връзка с надлежно оформени искания съгласно закона, (ii) в резултат на изпълнение на решения на полицейски органи или (iii) поради задължения в резултат на влезли в сила присъди.

Вашите права

Съгласно приложимото законодателство имате следните права относно личните Ви данни (и/или на Вашите деца), обработвани от Консултативния център:

 • Да получите достъп до личните данни и да получите копие от тях.
 • При непълнота или неточност в данните, които се обработват, те  да бъдат коригирани.
 • Да бъдете забравени и данните да бъдат заличени.
 • Да ограничите данните, които се обработват от Консултативния център.
 • Да възразите срещу начина, по който се събират и обработват личните  данни.

Контакти за връзка:

Можете да се свържете с Консултативния център на следния адрес: гр. София, ул. Коста Лулчев № 13, г-жа Анета Жечева Жечева.