За учители

За учители

Програмите на Консултативен център „ПЛИСКА” за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти са одобрени и вписани в Регистъра ИРОПК на Министерство на образованието и науката.

Обучителният екип има дългогодишен практически опит в осъществяване на тренинги и консултации. Представят се подходи и техники, които пряко могат да бъдат приложени в практиката на учителите в училищата и в детските градини.

През авторските обучения за учители са преминали повече от 7000 обучаеми за периода 2006 – 2016 година. От януари 2017г. програмите на център „Плиска” дават възможност за придобиване на квалификационни кредити.

Програми за педагогически специалисти от детски градини

Програми за педагогически специалисти от училища

Програми за професионално и личностно развитие на педагогически специалисти от училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена

Програми за педагогически специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности и деца в риск

Условия за приемане на заявка за обучение

Такса

Такса за един обучаем за модул: 70 лв.

При заявка за две и повече обучения – намаление от 10%. – 63 лв. за един обучаем.

Продължителност и място на провеждане

Продължителност на всеки от модулите: 16 учебни часа – 1 квалификационен кредит

Възможност за ПРОВЕЖДАНЕ НА МЯСТО И ИЗНЕСЕНО.

Датите на провеждане се договорят допълнително.

Формат на групата

Група от минимум 12 участника

Максимален брой участници в една група: 25

Модел на работа

Обученията са интерактивни с използване на дискусии, работа в малки групи, ролеви игри, кратка лекция, арт-техники, техники за релаксация и други съвременни методи.

Всеки участник получава УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ

За допълнителна информация и записване

Можете да се свържете с нас на телефони: 02-9797040, 0887-98-33-94, 0888-67-81-30 или да ползвате формата за контакт с нас.

Програми за педагогически специалисти от детски градини

„Развиващи игри за деца от детските градини”

Акценти:

 • Техники развиващи вниманието и улесняващи смяната на дейности
 • Развиване на умения за общуване и толерантност между децата в групата чрез драматизация
 • Начини за въвеждане и спазване на правила за работа
 • Подвижни игри за разтоварване и сваляне на напрежението

„ИГРОВИ и АРТ-ТЕХНИКИ за работа с детска група”

Акценти:

 • Създаване на артистично игрово пространство за установяване на сътрудничество и взаимопомощ между децата
 • Стимулиране на познавателното развитие чрез нестандартни материали и техники
 • Рисувателни и моделиращи техники подпомагащи личностното израстване на децата
 • Изкуството като средство за създаване на добър емоционален климат в групата

„Развиване на социална компетентност”

Акценти:

 • Показатели за социална компетентност във възрастта между 3 и 7 години
 • Изграждане на емоционална компетентност чрез арт-техника и психодрама „Царство”
 • Усъвършенстване на комуникативните умения на децата – да изслушват, да се справят с конфликти, за самоконтрол
 • Формиране на социални ценности – емпатия, адаптивност, взаимопомощ и др.

„Методи за работа с деца за управление на агресивно поведение”

Запознаване с методи за групова работа, които ще научат децата да:

 • разпознават проявите на своята агресия и развиват емоционална компетентност
 • управляват емоционалното си състояние и поведение
 • усвояват нови модели на поведение
 • общуват без агресия

„Подходи за работа с деца със специални образователни потребности”

Акценти:

 • Критерии за разпознаване, причини и особености на децата със СОП
 • Адаптиране на учебния материал към възможностите на децата със СОП
 • Методи за развиване способностите на детето
 • Комуникация с родителите и ресурсните учители

Обучителни програми за ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ от УЧИЛИЩА

„Подходи за преодоляване на агресията в училище”

Запознаване с методи за работа с класа, които ще научат учениците да:

 • разпознават проявите на своята агресия
 • да усвоят нови модели на поведение
 • общуват без агресия
 • реагират адекватно на конфликтни ситуации

„Стратегии за мотивиране на учениците”

Акценти:

 • Йерархия на мотивите и стратегии за мотивиране по Р. Дилтц
 • Особености на мотивирането по възрасти
 • Позитивна и негативна мотивация – възможности и ограничения
 • Техники за мотивиране на учениците

„Преодоляване на конфликти в училище”

Акценти:

 • Оценка на конфликтната ситуация
 • Модели на поведение провокиращи конфликт и подходи към тях
 • Избор на стратегия при конфликт между ученици
 • Използване на теорията на Е. Бърн за справяне в конфликтна ситуация с родител

„Подходи за работа с ученици със специални образователни потребности”

Акценти:

 • Критерии за разпознаване, причини и особености на децата със СОП
 • Адаптиране на учебния материал към възможностите на децата със СОП
 • Методи за развиване способностите на детето
 • Комуникация с родителите и ресурсните учители
 • ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ от училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена

Програми за професионално и личностно развитие на педагогически специалисти от училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена

„Майсторство в комуникацията”

Акценти:

 • Вербални и невербални стратегии за изграждане и отстояване на авторитет
 • Техники за управление на аудиторията
 • Ролеви позиции в общуване с „трудни” събеседници („провокатор”, „манипулатор” и др.)

„Взаимодействие с родители с родители”

Усвояване на нови комуникативни модели, които ще дадат възможност на участниците да:

 • преодолеят бариерите в общуването с родителите
 • бъдат максимално добре разбрани, убедителни и авторитетни в контакта с родителите
 • печелят доверие и да мотивират за съвместна работа
 • се справят по-успешно в конфликтни ситуации

„Професионален стрес и съхранение на учителите”

Акценти:

 • Същност и етапи на професионалния стрес
 • Сигнали и характеристики на “емоционално прегаряне”Методи и техники за съхранение на учителите
 • Техники за релаксиране и намаляване на напрежението

„Тренинг „Анти-стрес” за учители”

Участниците ще научат как:

 • да „отворят психологически чадър” или техники за психологическа самопомощ при стрес
 • да „не носят служебните проблеми в къщи” или умения за поставяне на граници
 • да „не ги изчерпва професията” или упражнения за подобряване на настроението и съхраняване на самооценката

„Развиване на екипните взаимоотношения (Team Building)”

Акценти:

 • Етапи на развитие и критерии за ефективно взаимодействие в екипа
 • Повишаване нивото на доверие и сплотяване на колектива
 • Позиции, роли и йерархия в екипа, ресурси за справяне в криза
 • Развиване на умения за сътрудничество и съвместна работа

Програми за педагогически специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности и деца в риск

„Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност”

Акценти:

 • Хиперактивно разстройство – обяснителни модели, диагностични критерии, емоционален свят на детето
 • Методи за развиване на вниманието
 • Техники за преодоляване на импулсивното и хиперактивно поведение при децата

„Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм”

Акценти

 • Особености на обучителния процес и общуването с децата
 • Оказване на подкрепа на деца с аутизъм и развиване на социална компетентност
 • Алтернативни форми на комуникация с деца с интелектуални нарушения

„Развиващи игри за ученици със специални образователни потребности”

Акценти:

 • Игри, стимулиращи когнитивните процеси – памет, внимание, мислене
 • Техники за развиване на социални и училищни умения – общуване, доверие, спазване на правила, писане и др.
 • Подвижни игри за разтоварване и сваляне на напрежение

„Методи за работа с деца с агресивно поведение”

Акценти:

 • Техники за развиване на сензитивност към собствените емоции – арт и психодраматични техники, работа с метафори
 • Моделиращи техники за усвояване на нови модели на поведение – визуализация, рисувателна техника, драматизация с използване на кукли и др.
 • Упражнения за развиване на умения за самоконтрол.

„Методи за работа с деца с тревожност и страхове”

Акценти:

 • Техники за преобразуване на страха (психодраматични техники, арт – техники, ролева игра)
 • Дистанциране от страховете чрез промяна на ролята и гротеска (работа с приказки, визуализация, рисувателна техника)
 • Методи за релаксация и медитация за намаляване на тревожността.

„Работа с родителите на децата със специални образователни потребности”

Акценти:

 • Особености на семейството на дете със специални образователни потребности – системен подход
 • Вербални и невербални техники за установяване на доверие
 • Мотивиращи техники за съвместна работа (стратегии „От” и „Към”) и за преформулиране на проблемите

За допълнителна информация

Можете да ползвате формата за контакт, за да поискате повече информация.

Данните за запитването са изпратени успешно!