За психолози и други специалисти

За психолози и други специалисти

Обучителната програма е насочена към психолози, педагози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства. Обученията целят обогатяване на базисните теоретичните познания и развиване практическите умения за работа с деца и семейства.

Теми на обученията

Насочени към работа с деца

 1. Подходи за работа с деца с агресивно поведение – двудневен
 2. Методи за работа с деца за формиране на адекватна самооценка – двудневен
 3. Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба – двудневен
 4. Подходи за работа с деца с тревожност и страхове – двудневен
 5. Методи за работа с деца с психосоматични проблеми – двудневен
 6. Игрови и арт-техники за работа с деца и семейства – двудневен
 7. Техники за работа с деца преживели насилие – еднодневен
 8. Техники за работа с деца със суициден риск – еднодневен
 9. Методи за работа с деца за развиване на умения за общуване с връстници – еднодневен
 10. Методи за работа с деца с хиперактивност – еднодневен
 11. Психологическо консултиране на деца с „отсъстващ” родител – еднодневен
 12. Подходи за работа с деца за преработване на срам и вина – еднодневен
 13. Психологическа помощ на деца при развод на родителите – еднодневен
 14. Цикъл „ТЕХНИКИ за РАБОТА с ЕМОЦИИ” – пет дни

Насочени към работа със семейства

 1. Техники за работа със семейства в криза – двудневен
 2. Психологическо консултиране на семейството при развод – двудневен
 3. Консултиране на семейства при трудности в общуването между родители и деца – еднодневен
 4. Нарушена йерархия в семейството – еднодневен
 5. Проблеми при договаряне на ролите – еднодневен
 6. Неясна семейна идентичност – еднодневен
 7. Трудности при въвеждане на правила от родителите – еднодневен
 8. Особености на семейното консултиране при повторен брак – еднодневен

Насочени за индивидуална работа

 1. Консултиране на клиенти при поставяне на цели – еднодневен
 2. Консултиране на клиенти при взимане на решения – еднодневен
 3. Развиване на умения за справяне с конфликти при работа с тийнейджъри – еднодневен
 4. Използване на метафори в терапевтичната практика – еднодневен
 5. Трудности при развиване на женска идентичност – еднодневен
 6. Стрес мениджмънт – двудневен

За допълнителна информация и записване

Можете да се свържете с нас на телефони: 02-9797040, 0887-98-33-94, 0888-67-81-30 или да ползвате формата за контакт с нас.

Насочени към работа с деца

ПОДХОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

Продължителност 12 учебни часа – 2 дни

 • Техники за развиване на сензитивност към собствените емоции (телесни и арт-техники)
 • Моделиращи техники за усвояване на нови модели на поведение (визуализация, РАТ)
 • Особености на работата с деца с пасивно-агресивно поведение (ролеви игри и използване на метафори)
 • Техники за изразяване на гнева по конструктивен начин (парадоксални, дихателни, работа с пластилин и балони,  др. )
 • Упражнения за развиване на умения за самоконтрол

МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за ФОРМИРАНЕ на АДЕКВАТНА САМООЦЕНКА

Продължителност 12 учебни часа – 2 дни

 • Техника насочени към самопознание – “Келтски кръг”
 • Проективни методи подпомагащи формирането на идентичност
 • Психодраматични техники за повишаване на увереността
 • Медитативни техники за формиране на стабилна самооценка
 • Рисувателни техники стимулиращи приемане на собствената уникалност – “Тениска”

МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за ПРЕОДОЛЯВАНЕ на ТЪГА и ЗАГУБА

Продължителност 12 учебни часа – 2 дни

 • Особености на процеса на тъгуване при децата
 • Арт-техники за оказване на подкрепа на деца загубили близък човек (рисунка, глина)
 • Разновидности на техниката “Писмо” при работа с деца
 • Използване на медитативни техники за възвръщане на усещането за сигурност – “Дърво”
 • Работа с метафори за преодоляване на тъга и загуба – “Броеница на спомените”

ПОДХОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ТРЕВОЖНОСТ и СТРАХОВЕ

Продължителност 12 учебни часа – 2 дни

 • Техники за преобразуване на страха  (психодраматични техники, арт–техники)
 • Дистанциране от страховете чрез промяна на ролята и гротеска (работа с приказки, рисувателна техника)
 • Разпознаване и използване на вътрешните ресурси – арт-техника (талисмани)
 • Използване на визуализация за намаляване на страха от провал
 • Методи за релаксация и медитация за намаляване на тревожността.

МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ПСИХОСОМАТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Продължителност 12 учебни часа – 2 дни

 • Обяснителни подходи за появата на психосоматични проблеми на индивидуално и семейно ниво
 • Осъзнаване на вътрешния образ на тялото и болестта (колаж)
 • Значение на симптома –  „Линия на здравето”, работа по казус през системен подход
 • Използване на визуализации и моделиращи техники за придобиване на контрол върху болката
 • Работа с метафора на симптома с използване на психодрама

ИГРОВИ и АРТ-ТЕХНИКИ за РАБОТА с ДЕЦА и СЕМЕЙСТВА

Продължителност 12 учебни часа – 2 дни

 • Техники за индивидуална работа: развиване на креативност, подпомагащи личностното израстване, за намаляване на страхове и стрес при децата – „Сезони” и др.
 • Игрови и арт-техники за съвместна работа дете-родител: изграждане на доверие, за структуриране на отношения – „Оцвети с любов”и др.
 • Игрови и арт-техники за работа с детска група: създаване на добър емоционален климат в групата, развиване на социална компетентност – „Каня те за приятел”, „Статуи” и др.
 • Игрови и арт-техники за работа със семейства: подпомагащи семейната идентичност, за преодоляване на конфликтни ситуации – „Семеен парфюм” и др.

ТЕХНИКИ за РАБОТА с ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Последици от насилието на емоционално, социално и поведенческо ниво
 • Методи за вербализиране на преживяванията – психодрама и ”Писмо”
 • Използване на трезорно упражнение за възстановяване на усещането за сигурност
 • Арт-техника за извеждане на ресурси и преработване на травмата – „Розовия храст”

ТЕХНИКИ за РАБОТА с ДЕЦА със СУИЦИДЕН РИСК

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Оценка на суицидния риск – рискови фактори, етапи на суицидното поведение, причини
 • Работа с емоции и мисли (безнадеждност, тъга, тревожност и др.) – създаване на „Комплект на надеждата”, телесни техники
 • Арт-техника с водене на въображение за укрепване на самооценката

МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА за РАЗВИВАНЕ на УМЕНИЯ за ОБЩУВАНЕ с ВРЪСТНИЦИ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Техники за формиране на умения за включване в група – социометрия, ролева игра и др.
 • Използване на приказки за развиване на интерес към себе си и поемане на отговорност за своите постъпки  – „Старият ми враг”
 • Техники за преодоляване на трудности в общуването – упражнения, арт-техника „Вълшебните чехли”

МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ХИПЕРАКТИВНОСТ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Хиперактивно разстройство – обяснителни модели, диагностични критерии, емоционален свят на детето, динамика на семейните взаимоотношения
 • Техники за развиване на внимание – арт теники, упражнения, използване на визуализация
 • Упражнения за намаляване на импулсивното и хиперактивно поведение – танграми, подвижни игри, работа с тел

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ на ДЕЦА с „ОТСЪСТВАЩ” РОДИТЕЛ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Използване на арт-техника за преработване на емоции – тъга, гняв, вина
 • Възможности за преодоляване на трудностите при изграждане на идентичност – техника „Рекламен постер” и др.
 • Структурираща техника за разпределяне на роли и отговорности между възрастните, които се грижат за детето – „Кинестетична рисунка на семейството”

ПОДХОД за РАБОТА с ДЕЦА за ПРЕРАБОТВАНЕ на СРАМ и ВИНА

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Произход и характеристики на ирационалните вина и срам при децата
 • Използване на метафора за преодоляване на срама – “Корона на увереността”
 • Работа с кукли за ограничаване вменяването на вина
 • Арт-техники за преработване на вина и срам – „Капан”

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ на ДЕЦА при РАЗВОД на РОДИТЕЛИТЕ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Реакции на децата в зависимост от възрастта
 • Диагностика и преработване на емоциите чрез игрови техники и психодрама – „Вълшебната торбичка”
 • Медитативна техника „Стихии” за осигуряване на защитеност и увереност
 • Стабилизане на „Аз образа” с използване на мандали

Цикъл „ТЕХНИКИ за РАБОТА с ЕМОЦИИ” – психологическа подкрепа на деца

Продължителност: 40 учебни часа – 5 дни

Теми:

 • Гняв
 • Тъга
 • Радост
 • Срам и вина
 • Страх

Насочени към работа със семейства и индивидуална работа

ТЕХНИКИ за РАБОТА със СЕМЕЙСТВА в КРИЗА

Продължителност 12 учебни часа – 2 дни

 • Етапи на взаимоотношенията в двойката (по Ковач)
 • Семейна социограма и упражнения за извеждане на йерархия, тип комуникация и начини за взимане на решение
 • Арт-техники за диагностика на семейните характеристики  – „Разговор с рисунки” и др.
 • Използване на драматизация с карти за предоговаряне на ролите в семейството
 • Упражнения за развиване на умения за общуване

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ на СЕМЕЙСТВОТО при РАЗВОД

Продължителност 12 учебни часа – 2 дни

 • Стадии на развода и етапи на психологическото консултиране (модификация по Кюблер-Рос)
 • Работа за приемане на раздялата  – „Писмо до моята съпруга/съпруг”и „Старият таван”
 • Метод за осмисляне на променената жизнена ситуация и поставяне на нови цели
 • Помощ за преструктуриране на семейството с използване на движение и ритъм
 • Търсене на вътрешни ресурси за позитивни промени (водене на въображение и рисувателни техники – „Пеперуда”

КОНСУЛТИРАНЕ на СЕМЕЙСТВА при ТРУДНОСТИ в ОБЩУВАНЕТО между РОДИТЕЛИ и ДЕЦА

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Особености на съвместното консултиране
 • Договаряне на граници между родител и тийнейджър – „Отпечатък”
 • Упражнения за повишаване на доверието между родител и дете – „Мишена”, „Възел”
 • Структурираща техника за извеждане и преодоляване на бариерите в общуването – „Сламена кула”

НАРУШЕНА ЙЕРАРХИЯ в СЕМЕЙСТВОТО

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Влияние на характеристиките на семейната система върху йерархията
 • Извеждане на йерархичния модел и граници чрез арт-техника „Семеен пейзаж” (по Д. Арингтън)
 • Изследване на семейната структура с помощта на символи  – „Кубчета”
 • Упражнения за пренареждане на йерархията и очертаване на граници

ПРОБЛЕМИ при ДОГОВАРЯНЕ на РОЛИТЕ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Видове роли в семейството и особености при разпределянето им
 • Опознаване на ролевата структура на семейството посредством инсталация – „Моят дом”
 • Анализиране на взаимодействието между ролите – психодрама с маски (по Янис Хошино)
 • Партниране при договаряне на ролите чрез използване на метафори

НЕЯСНА СЕМЕЙНА ИДЕНТИЧНОСТ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Връзка между семейна идентичност, история, сценарии и митове
 • Използване на визуализация за рефлексия върху семейната идентичност
 • Анализ на разбирането за „Ние” с фотографии и монотип
 • Конструиращ метод – „Семейна готварска книга”

ТРУДНОСТИ при ВЪВЕЖДАНЕ на ПРАВИЛА от РОДИТЕЛИТЕ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Извеждане на писании/неписани, твърди/гъвкави  правила в семейството с използване на  диаграма
 • Родителски подходи за въвеждане на правила – насърчения и последици
 • Консултиране на родители за ефективно установяване на правила – работа по казус
 • Представяне на правила пред деца до 5 години чрез приказки

ОСОБЕНОСТИ на СЕМЕЙНОТО КОНСУЛТИРАНЕ при ПОВТОРЕН БРАК

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Измерения на кризата – вярвания, нагласи, граници и др.
 • Изследване и анализиране на предишния опит и очаквания – арт-техника ”Семейна фотография”
 • Очертаване на граници и разпределяне на ролите – ”Семеен танц”
 • Партиране при договаряне и структуриране на семейната система с използване на визуализация и проективна техника “Букет”

Насочени за индивидуална работа

КОНСУЛТИРАНЕ на КЛИЕНТИ при ВЗИМАНЕ на РЕШЕНИЕ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Модели за работа с метафори при взимане на решения
 • Психодраматични техники подпомагащи избора на алтернатива
 • Техники с използване на визуализация за стимулиране на вътрешните ресурси
 • НЛП техники за намиране на творчески решения (по Уолт Дисни)

КОНСУЛТИРАНЕ на КЛИЕНТИ при ПОСТАВЯНЕ на ЦЕЛИ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Правила и стратегии при поставяне на цели (по Дилц)
 • Оценка на рисковите фактори – водене на въображението „Сън за бъдещето”
 • Арт-техника за преобразуване на проблема в цел
 • НЛП техника за планиране – „Път към целта”

РАЗВИВАНЕ на УМЕНИЯ за СПРАВЯНЕ с  КОНФЛИКТИ при РАБОТА с ТИЙНЕЙДЖЪРИ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Игрови техники за разпознаване на различните стратегии за справяне в конфликти ситуации – „Торта”, „Поход”
 • Представяне на теория за конфликтите чрез метафора – същност, сигнали, модели за справяне
 • Арт-техника за поддържане на устойчивост – „Ключе”

ИЗПОЛЗВАНЕ на МЕТАФОРИ в ТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Диагностика на състоянието чрез метафора – „Дом на душата ми”
 • Работа с метафора за насърчаване на промяната в клиента – „Моето аз”
 • Разкриване на скритите ресурси за справяне с трудности – проективни карти, арт-техника „Шапка”

ТРУДНОСТИ при РАЗВИВАНЕ на ЖЕНСКА ИДЕНТИЧНОСТ

Продължителност 6 учебни часа – 1 ден

 • Изследване на личните, семейните и културни очаквания, забрани и роли свързани с женствеността
 • Разкриване на блокажи в развиването на женска идентичност чрез работа с приказки
 • Себеопознаване и приемане на себе си с използване на архетипи и влизане в роли
 • Арт-техника „Ветрило” за утвърждаване на женствеността

СТРЕС-МЕНИДЖМЪНТ

Продължителност 12 учебни часа – 2 дни

 • Характеристики на синдрома на емоционално прегаряне – физически, психологически, др.
 • Сваляне на напрежението – арт-техники, кинезиология, медитация „Дворец” и „Градина на чувствата”
 • Техники за справяне в ситуации на манипулиране и натиск
 • Начини за преодоляване на усещането за „изчерпаност”
 • Физически упражнения за справяне с телесните симптоми на стреса
 • Техники за самопомощ при стрес

За допълнителна информация

Можете да позвъните на телефони 02-97-97-040, 0887-98-33-94, 0888-67-81-30 или да попълните формата за допълнителна информация.

Данните за запитването са изпратени успешно!